Share This
//Thiết Lập Và Monitoring Hệ Thống Với Prometheus/Loki/Grafana (Phần 2)

Thiết Lập Và Monitoring Hệ Thống Với Prometheus/Loki/Grafana (Phần 2)

Phần 1, chúng ta đã biết những nguy cơ và tác động có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không triển khai hệ thống giám sát hoặc giám sát không có hiệu quả. Đồng thời, chúng ta cũng đã biết cách thiết lập server cần theo dõi cho một hệ thống. Phần 2 này sẽ tiếp tục chỉ cho mọi người cách thiết lập server monitor như thế nào để hoàn thiện một hệ thống giám sát nhé.

Tuy nhiên, việc build một ứng dụng gọn nhẹ cũng cần vài mánh khoé.

Triển khai mô hình giám sát hệ thống (tt)

2. Thiết lập server monitor

Những thứ cần thiết lập : Prometheus , Loki và Grafana

a. Install Prometheus

Các bước download và cài đặt

# Tạo folder chứa prometheus
$ mkdir /usr/local/src/prometheus
# Di chuyển đến folder vừa tạo
$ cd /usr/local/src/prometheus
# Download Prometheus mới nhất
$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.46.0/prometheus-2.46.0.linux-amd64.tar.gz
# Giải nén file vừa download
$ tar zxvf prometheus-2.46.0.linux-amd64.tar.gz
$ mv prometheus-2.46.0.linux-amd64 prometheus
#Lưu trữ vào /usr/bin
$ cp -r prometheus/prometheus /usr/bin

Download file cấu hình và setting lại phù hợp với yêu cầu

#Tạo folder config và download config file
$ mkdir /etc/prometheus
$ cd /etc/prometheus
$ wget https://raw.githubusercontent.com/prometheus/prometheus/master/documentation/examples/prometheus.yml

Setting file config cho phù hợp với như trong bài hướng dẫn này

# my global config
global:
 scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
 evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
 # scrape_timeout is set to the global default (10s).
 
# Alertmanager configuration
alerting:
 alertmanagers:
  - static_configs:
    - targets:
     # - alertmanager:9093
 
# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
 # - "first_rules.yml"
 # - "second_rules.yml"
 
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
 # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
 - job_name: "prometheus"
 
  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.
 
  static_configs:
   - targets: ["192.168.88.206:9090"]
 - job_name: 'node-exporter'
  static_configs:
   - targets: ["192.168.88.233:9100"]
 - job_name: 'process-exporter'
  static_configs:
   - targets: ["192.168.88.233:9256"]

Tạo file service để khởi động

$ vi /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter.service

Cập nhật nội dung như sau

[Unit]
Description=Prometheus - Monitoring system and time series database
Documentation=https://prometheus.io/docs/introduction/overview/
After=network-online.target
 
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/prometheus \
 --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Khởi động và xác nhận tình trạng service đã cài đặt hoàn thành chưa

# Reload daemon
$ systemctl daemon-reload$ systemctl enable prometheus.service$ systemctl start prometheus.service

Xác nhận tình trạng bằng browser theo URL:
http://192.168.88.206:9090

b. Install Loki

Các bước download và cài đặt

# Tạo folder chứa loki
$ mkdir /usr/local/src/loki
# Di chuyển đến folder vừa tạo
$ cd /usr/local/src/loki
# Download Version mới nhất
$ curl -O -L "https://github.com/grafana/loki/releases/download/v2.8.4/loki-linux-amd64.zip"
# Giải nén
$ unzip "loki-linux-amd64.zip"
# Cấp quyền thực thi cho loki
$ chmod a+x "loki-linux-amd64"
# Copy đến /usr/bin
$ cp -r loki-linux-amd64 /usr/bin

Download file cấu hình

# Tạo folder lưu config file loki
$ mkdir /etc/loki
# Di chuyển đến folder vừa tạo
$ cd /etc/loki
# Download config file
$ wget https://raw.githubusercontent.com/grafana/loki/main/cmd/loki/loki-local-config.yaml

Tạo Service file để khởi động

$ vi /usr/lib/systemd/system/loki.service

Nội dung file service như sau

[Unit]
Description=Loki
Documentation=https://github.com/grafana/loki/releases/
 
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/loki-linux-amd64 \
 -config.file=/etc/loki/loki-local-config.yaml
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Khởi động và xác nhận tình trạng dịch vụ

$ service loki status

Kiểm tra bằng browser tại url:
http://192.168.88.206:3100/metrics

Kiểm tra thử bằng process

$ ps -ax | grep loki

Kết quả

c. Install Grafana

Sử dụng hệ điều hành centOS8 nên cần tạo repo dùng để install Grafana

$ vi /etc/yum.repos.d/grafana.repo

Nội dung

# Thêm repo cho Grafana
[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Install Grafana và start

# Install Grafana
$ yum install grafana -y
# Start lên thôi nào
$ systemctl start grafana-server

Dùng browser để kiểm tra xem nào:
http://192.168.88.206:3100
( Default: username: admin, password: admin)

Setup cơ bản

Thêm datasource cho Prometheus và Loki


CPU

 • Menu → Explore
 • Data source:Prometheus
 • Metric: node_cpu_seconds_total
 • Label filters: mode !~ idle
 • Rate: Range 1m

Chúng ta add to Dashboard để dễ monitor nhé

Memory

 • Menu → Explore
 • Data source:Prometheus
 • Lựa chọn mode bên phải là : code
 • Nhập code vào ô Metrics browser > :
 • Chúng ta xem qua kết quả nào

Sshd Process

 • Menu → Explore
 • Data source:Prometheus
 • Metric: nodeprocess_namegroup_num_procs
 • Label filters: groupname =~ .*sshd.*
 • Kiểm tra kết quả trên Dashboard thôi nào

Log của hệ thống /var/log/messages

 • Data:Loki
 • Label filters: filename = /var/log/messages
 • Xem kết quả nào

Log của cron /var/log/crond

 • Data: Loki
 • Label filters: filename = /var/log/crond
 • Xem kết quả nào

Tổng kết

Nhìn chung, bất kỳ hệ thống nào cũng cần phải có một hệ thống giám sát. Việc lựa chọn công cụ hỗ trợ trong số nhiều công cụ ngoài kia cần phải trải qua sự thử nghiệm thực tế, cũng như xem xét xem độ phù hợp với hệ thống của chúng ta.

Hoạt động của Grafana rất trực quan và dễ dàng theo dõi kiểm soát mà không cần phải tốn nhiều công để nghiên cứu. Sau lần đầu tiên thử xây dựng cơ sở hạ tầng giám sát, bản thân đã rút ra được nhiều bài học, từ đó có thể tổng kết chút kinh nghiệm thành một bài chia sẻ để mọi người cùng tham khảo.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bài viết!

Phan Văn Liền
Web Developer

ỨNG TUYỂN  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close