Share This
//Hướng dẫn xây dựng “Simple ACL” Trong Laravel

Hướng dẫn xây dựng “Simple ACL” Trong Laravel

Việc xác thực của Laravel (authentication) cung cấp 1 giải pháp đơn giản hóa cho việc đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, và reset mật khẩu cũng như triển khai nó một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn cho ứng dụng web.

Tuy nhiên nếu bạn cần kiểm soát quyền truy cập vào một số phần của trang web, hoặc bật tắt từng phần cụ thể của một trang cho người không phải quản trị viên, hoặc đảm bảo một người nào đó chỉ có thể chỉnh sửa danh bạ của riêng mình, bạn cần xây dựng ACL: Access Control Lists trên laravel (từ version Laravel 5.1.11 trở đi).

Để xây dựng 1 ACL cho ứng dụng chúng ta dùng Class Gate đã được xây dựng sẵn và tích hợp vào các phiên bản laravel từ 5.1.11 trở đi. Class Gate cho phép bạn kiểm tra một user (hoặc người sử dụng đang đăng nhập hoặc một người dùng cụ thể nào đó)  là “được phép” để làm một điều gì đó. Chúng ta cùng xem code mẫu bên dưới:
if (Gate::denies(‘update-contact’, $contact)) {
abort(403);
}
Bỏ code trên vào controller của bạn và kiểm tra user đang đăng nhập có bị từ chối quyền update-contact hay không, chúng ta có thể dùng Gate::allows để làm việc ngược lại.

ACL của laravel xây dựng dựa trên khái kiệm “Ability“. 1 Ability là 1 key (vd update-contact).

ĐỊNH NGHĨA 1 Ability CHO ACL

Định nghĩa 1 “Ability” trong vị trí mặc định, AuthServiceProvider.

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
public function boot(GateContract $gate)
{
parent::registerPolicies($gate);
$gate->define(‘update-contact’, function ($user, $contact) {
return $user->id === $contact->user_id;
});
}}

Và kiểm tra

if (Gate::denies('update-contact', $contact)) {
  abort(403);
}

1 khái niệm khác chúng ta nên tham khảo là Policies, thay vì phải viết trực tiếp quá nhiều các định nghĩa vào AuthServiceProvider, chúng ta có thể xây dựng tập hợp nhiều class Policies.

Chạy command line
php artisan make:policy ContactPolicy

sẽ tự động tạo file ContactPolicy vào folder  app/Policies với nội dung được tạo tự động.

<?php

namespace App\Policies;

class ContactPolicy
{
  /**
   * Create a new policy instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }
   //viết thêm phương thức update
  public function update($user, $contact)
  {
    return $user->id === $contact->user_id;
  }
}

Chúng ta đăng ký class vào AuthServiceProvider 

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  protected $policies = [
    Contact::class => ContactPolicy::class,
  ];

và bây giờ chúng ta có thể đặt vào controller để kiểm tra

if (Gate::denies('update', $contact)) {
  abort(403);
}

APPLY NOW


  Benefits

  SALARY & BONUS POLICY

  RiverCrane Vietnam sympathizes staffs' innermost feelings and desires and set up termly salary review policy. Performance evaluation is conducted in June and December and salary change is conducted in January and July every year. Besides, outstanding staffs receive bonus for their achievements periodically (monthly, yearly).

  TRAINING IN JAPAN

  In order to broaden staffs' view about technologies over the world, RiverCrane Vietnam set up policy to send staffs to Japan for study. Moreover, the engineers can develop their career paths in technical or management fields.

  ANNUAL COMPANY TRIP

  Not only bringing chances to the staffs for their challenging, Rivercrane Vietnam also excites them with interesting annual trips. Exciting Gala Dinner with team building games will make the members of Rivercrane connected closer.

  COMPANY'S EVENTS

  Activities such as Team Building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autum Festival, etc. will be the moments worthy of remembrance for each individual in the project or the pride when one introduces the company to his or her family, and shares the message "We are One".

  INSURANCE

  Rivercrane Vietnam ensures social insurance, medical insurance and unemployment insurance for staffs. The company commits to support staffs for any procedures regarding these insurances. In addition, other insurance policies are taken into consideration and under review.

  OTHER BENEFITS

  Support budget for activities related to education, entertainment and sports. Support fee for purchasing technical books. Support fee for getting engineering or language certificates. Support fee for joining courses regarding technical management. Other supports following company's policy, etc.

  RELATED JOBS

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close