Share This
//Chiefs’s 2018 Publish Plans

Chiefs’s 2018 Publish Plans

Khi một tập thể muốn đi đến đích thì cần có mục tiêu rõ ràng và các thành viên trong tập thể đó sẽ cùng nhau làm việc để hoàn thành mục tiêu chung đó. Với một tổ chức đã hoạt động hơn 5 năm như công ty Rivercrane Việt Nam thì phổ biến chiến lược công ty từ cấp lãnh đạo đã trở thành một sự kiện không thể thiếu hàng năm.

Đầu năm, công ty sẽ tổ chức họp chiến lược giữa tổng giám đốc tập đoàn Rivercrane, manager đại diện cho công ty mẹ tại Nhật Bản và ban quản lý của công ty tại Việt Nam để tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch năm vừa qua và định hướng kế hoạch chiến lược năm sau cho Rivercrane Việt Nam. Sau khi kết thúc kỳ họp chiến lược hàng năm, ban quản lý sẽ phổ biến kết quả cuộc họp đến toàn thể nhân viên.

Seminar phổ biến chiến lược toàn công ty được tổ chức vào cuối tháng 1 và sẽ được quản lý các bộ phận lần lượt phổ biến. Bắt đầu là bộ phận nhân sự, bộ phận “gần gũi” nhất với đời sống của nhân viên, với việc phổ biến về kế hoạch phát triển nhân sự của công ty, các vị trí tuyển dụng mới trong năm, kế hoạch đào tạo nhân viên, một số thay đổi trong chính sách, văn hóa của công ty và cuối cùng là kế hoạch đổi mới trang thiết bị của nhân viên trong năm mới.

Kế hoạch phát triển kinh doanh được trình bày từ kế hoạch phát triển nội bộ tập đoàn Rivercrane và hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển phần mềm cho khách hàng bên ngoài. Tiếp đến là kế hoạch kinh doanh hệ thống chi nhánh thương hiệu Webike với Webike Việt Nam và các chi nhánh Webike ở các nước khác. Cuối cùng là báo cáo hoạt động thực hiện công việc phát triển, điều hành website Community và Moto Search cho công ty mẹ và kế hoạch công việc cho năm sau.

Sau seminar, kế hoạch chiến lược năm 2018 đã được triển khai đến toàn thể nhân viên, giúp nhân viên hiểu hơn về nơi mình đang công tác và có kế hoạch làm việc để cùng với công ty thực hiện mục tiêu chung.


APPLY NOW


  Benefits

  SALARY & BONUS POLICY

  RiverCrane Vietnam sympathizes staffs' innermost feelings and desires and set up termly salary review policy. Performance evaluation is conducted in June and December and salary change is conducted in January and July every year. Besides, outstanding staffs receive bonus for their achievements periodically (monthly, yearly).

  TRAINING IN JAPAN

  In order to broaden staffs' view about technologies over the world, RiverCrane Vietnam set up policy to send staffs to Japan for study. Moreover, the engineers can develop their career paths in technical or management fields.

  ANNUAL COMPANY TRIP

  Not only bringing chances to the staffs for their challenging, Rivercrane Vietnam also excites them with interesting annual trips. Exciting Gala Dinner with team building games will make the members of Rivercrane connected closer.

  COMPANY'S EVENTS

  Activities such as Team Building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autum Festival, etc. will be the moments worthy of remembrance for each individual in the project or the pride when one introduces the company to his or her family, and shares the message "We are One".

  INSURANCE

  Rivercrane Vietnam ensures social insurance, medical insurance and unemployment insurance for staffs. The company commits to support staffs for any procedures regarding these insurances. In addition, other insurance policies are taken into consideration and under review.

  OTHER BENEFITS

  Support budget for activities related to education, entertainment and sports. Support fee for purchasing technical books. Support fee for getting engineering or language certificates. Support fee for joining courses regarding technical management. Other supports following company's policy, etc.

  RELATED JOBS

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close