Share This
//Variable Comparison in PHP

Variable Comparison in PHP

Bạn có thể code PHP, có thể sử dụng Framework này, Framework kia, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu hết về
meta của nó, bạn có thực sự nắm rõ được tính falsy và truthy, hay những phép so sánh của PHP.

Bạn có thực sự hiểu rõ PHP ?

Bạn có thể trả lời tất cả các câu hỏi bên dưới ?

Các phép toán dưới đây trả về true hay false?

** Chú ý: Phiên bản PHP được sử dụng là phiên bản PHP 5.6 nhé **

false == false // It will return true. Too easy, right ? :D

// But how about the following ? TRUE or FALSE ?
// Các phép so sánh sau trả về true hay false
1 == "1"
0 == "0"
"0" == "-0"
0 == false
"0" == false
"-0" == false
"0.0" == false
10 == "10tran duc thang 10"
"thang" == 0
"thang" == "0"
[] == false
null == []
null == ""
null == 0
null < -1
[] == 0
[] == ""
1 == "1 "
"1" == "1 "
"10" == "          10"
"100" == "1e2"
"1000" == "0x3e8"
"345" == "0345"
345 == 0345
"345" < "0346"
[1] == 1
(int) [1] == 1
(int) [0] == 0
false < -INF
false < NAN
true < INF
[1] == [1]
[1, 2] == [1 => 2, 0 => 1]
[1, 2] === [1 => 2, 0 => 1]
[1, 2] > 3
[1, 2] > "[1, 2]"
[1, 2] > [3]
[1, 2] > [2, 1]
(object) [1] > [1]

Nếu bạn có thể trả lời đúng hết, và hiểu được bản chất tại sao nó lại như vậy thì có lẽ bạn cũng đã nắm rõ hết được những gì mà bài viết này đề sẽ cập đến rồi. Còn ngược lại, hãy dành chút thời gian để đọc và tìm hiểu về những điều sẽ được giới thiệu dưới đây, bạn sẽ tự tìm được lời giải thích cho từng đáp án.

Variable Types

Để trả lời được những câu hỏi trên thì trước hết ta cần phải tìm hiểu và nắm rõ được về những kiểu giá trị có trong PHP.

Các kiểu giá trị trong PHP

 • String
 • Integer (Hay Long)
 • Float (Hay Double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

Một số điều cần lưu ý

 • Kiểu Boolean gồm 2 giá trị là true và false
 • Kiểu Null chỉ gồm duy nhất một giá trị là null

Cũng giống như Javascript hay nhiều ngôn ngữ lập trình khác, để so sánh “bằng” trong PHP, ta có thể dùng == và ===

=== Strict Comparison hay Strict Equal, sẽ so sánh cả kiểu giá trị của 2 bên. Nếu 2 bên có kiểu giá trị khác nhau thì phép toán sẽ trả về giá trị false Phép toán === là rất minh bạch và dễ sử dụng, ít gây hiểu nhầm hay khó khăn gì cho lập trình viên.

Còn phép so sánh == Loose Comparison hay Loose Equal, thì sẽ tìm cách đưa 2 bên về cùng một kiểu giá trị rồi thực hiện phép so sánh.

Ta có thể dùng phép ép kiểu giống với C để đưa một biến từ kiểu giá trị này thành kiểu giá trị khác:

(boolean) 1 // true
(string) 10 // "10"
(int) "100" // 100
(int)[1] // 1

Những giá trị được coi là false

Đó là những giá trị khi được ép về kiểu Boolean sẽ cho giá trị là false Bao gồm:

 • false
 • 0
 • 0.0
 • "" (Xâu rỗng)
 • "0"
 • [] (Mảng không có phần tử)
 • null (Gồm cả những biến không được set giá trị)
 • SimpleXML objects (Được tạo từ tag rỗng)

Ví dụ

0.0 == false; // true
"0" == false; // true
$a = new SimpleXML('<div></div>');
$a == false; // true

Ngoài những giá trị là false kể trên, thì tất cả các giá trị khác đều được coi là true

So sánh trong PHP

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số trường hợp, hay quy tắc đặc biệt khi thực hiện các phép so sánh ==hay < >trong PHP.
Một số trong đó có thể gây bất ngờ cho bạn đấy. 😀

Null vs String

 • null được convert về xâu rỗng.
null == ""; // true
null == "0"; // false

Boolean & Null

 • Các biến khi so sánh với boolean hay null thì sẽ được ép về kiểu boolean Và khi so sánh 2 giá trị kiểu boolean với nhau thì false < true
NAN == true; // true
null < NAN; // true
"0" < true; // true

String vs String

 • Phép so sánh String với String sử dụng ==trông qua thì có vẻ đơn giản, bởi 2 bên đã cùng một loại rồi, ta chỉ cần xem giá trị của nó có giống nhau hay không mà thôi. Thế nhưng mọi thứ lại không hẳn như vậy, đôi khi so sánh 2 String thì chúng lại bị ép về kiểu… Integer hay Float =)).
 • Chẳng hạn như phép so sánh "1" == "1.0" trả về… truemặc dù 2 chuỗi đó là khác nhau (wtf, (facepalm)).
 • Thậm chí một String có chữ ehay 0xcũng có thể bị ép về kiểu số nếu có thể (facepalm).
"100" == "10e1"; // true
"16" == "0x10"; // true
 • Hơn thế nữa, nếu trong một chuỗi là một số và có space hay tab ở đằng trước, thì chúng sẽ bị loại bỏ.
"1" == " 1"; // true
"2" == " \t\n 2"; // true
"  3" == "\t 3"; // true
 • Tuy nhiên, nếu có space, tab,… hay bất kỳ ký tự nào ở đằng sau thì chúng sẽ không bị ép về giá trị number để so sánh nữa :v.
"1" == "1 "; // false
"2" == "2a"; // false
"3 " == "3 "; // false
 • Phép so sánh String với String sử dụng == thật sự rất nguy hiểm và đem lại nhiều kết quả không mong muốn, thế nên đừng sử dụng nó khi mà bạn không biết chắc là mình đang làm gì nhé =))

Number vs String

 • String sẽ được ép về giá trị number (Integer hoặc Float).
 • Nếu một string bắt đầu bằng một số thì nó sẽ có giá trị là số đó.
 • Nếu một string không bắt đầu bằng một số thì nó sẽ có giá trị là 0
0 == "thang"; // true
345 == "345 thang"; // true
100 == "10e1thang"; // true

Array vs Array

 • Hai array là “bằng nhau” theo phép so sánh == nếu chúng có các cặp key và value là “bằng nhau”. Việc so sánh key, value cũng được thực hiện bằng phép so sánh == Thứ tự của các cặp key, value trong array không gây ra ảnh hưởng gì.
$array1 = ['3' => 3, '2' => 2, '1' => 1, '0' => 0];
$array2 = [false => '0', 1 => '1', 2 => '2', 3 => '3'];
$array1 == $array2; // true
$array1 === $array2; // false
 • Hai array là “bằng nhau” theo phép so sánh ===nếu chúng có các cặp key và value là “bằng nhau”. Việc so sánh key, value cũng được thực hiện bằng phép so sánh ===Thứ tự của các cặp key, value trong array khác nhau sẽ khiến các array được coi là khác nhau.
$array1 = [0, 1, 3];
$array2 = [0, 2 => 3, 1 => 1];
$array3 = [0, 1 => 1, 2 => 3];
$array1 == $array2; // true
$array1 == $array3; // true
$array1 === $array2; // false
$array1 === $array3; // true
 • Khi so sánh 2 array bằng phép toán > hay <thì array nào có nhiều phần tử hơn thì sẽ lớn hơn. Nếu 2 array cùng số phần tử, và các key giống nhau thì sẽ so sánh lần lượt các phần tử với nhau. (Nếu các key khác nhau thì sẽ không so sánh được, phép toán sẽ trả về false
[1, 2] > [100000]; // true
[1, 3] > [1, 2]; // true
[1, 2] > [3 => 3]; // true
[1 => 1] > [0 => 0]; // false

Object vs Object

 • Các instance của các Class khác nhau thì không so sánh được.
 • Các object “bằng nhau” theo phép toán ==nếu chúng là instances của cùng một Class, và có cùng các attributes và giá trị các attributes cũng “bằng nhau”;
 • Các object “bằng nhau” theo phép toán ===nếu và chỉ nếu chúng cùng trỏ đến một instance.
class C
{
  public $c;
  public function __construct($c)
  {
    $this->c = $c;
  }
}
$a = new C("1");
$b = new C(1);
$a == $b; // true
$a === $b; // false
$a = $b = new C(1);
$a === $b; // true

Other

 • Một array sẽ lớn hơn > mọi giá trị khác mà không phải là boolean, array hay object. Tức phép toán so sánh > giữa array và vế kia là integer, float, string, null,… thì đều trả về truetrừ việc [] == null trả về truevà do đó [] > nulltrả về false
 • Array có thể ép về kiểu number, trong đó array rỗng thì cho giá trị 0ngoài ra cho giá trị 1
 • Một object sẽ lớn hơn > một array.
[0] > 100; // true
[1] > "thang"; // true
(int) [null] == 1; // true
(float) [] == 0; // true
new stdClass > [1]; // true

Fun fact

 • Phép toán == trong PHP không có tính phản thân (reflexive), tức $a == $a không phải lúc nào cũng đúng =)). Ví dụ: NAN == NAN sẽ trả về false
 • Phép toán == trong PHP có tính đối xứng (symmetric), tức $a == $b và $b == $a sẽ trả về cùng một kết quả.
 • Phép toán == trong PHP không có tính chất bắc cầu (transitive), tức $a == $b và $b == $c trả về truenhưng $a == $c chưa chắc đã trả về true.
  Ví dụ:
1 == true; // true
2 == true; // true
1 == 2; // false
 • Phép toán <=hay >=trong PHP không có tính phản xứng (anti-symmetric), tức $a <= $b và $b <= $ađều trả về true nhưng chưa chắc $a == $b đã trả về true
NAN <= "thang"; // bool(true)
"thang" <= NAN; // bool(true)
NAN == "thang"; // bool(false)
 • Phép toán <=hay < đều không có tính chất bắc cầu (transitive)
 • Phép toán <=hay < đều không có tính toàn bộ (total), tức cả $a <= $b và $b <= $a đều có thể trả về falsehay cả $a < $b $b < $a và $a == $b cũng thế.
NAN <= 0; // false
0 <= NAN; // false
[0 => 1] > [1 => 0]; // false
[0 => 1] < [1 => 0]; // false
[0 => 1] == [1 => 0]; // false
 • Trong version 7, PHP có giới thiệu một phép toán mới, đó là <=>Phép so sánh $a <=> $b sẽ trả về -1 nếu $a < $btrả về 0 nếu $a == $b và trả về 1 nếu $a > $b
 • Chắc hẳn bạn đã từng sử dụng Ternary Operation, toán tử 3 ngôi:
$x = $a ? $b : $c;

Phép toán $x = $a ? $a : $b; có thể được viết ngắn lại thành $x = $a ?: $b;

 • Cũng liên quan đến Ternary Operation, theo bạn phép toán sau trả về kết quả gì ?
true ? false : true ? false : true;

Mới nhìn qua, có thể bạn sẽ trả lời kết quả là falsevới thứ tự thực hiện phép toán là true ? (false) : (true ? false : true)tuy nhiên thứ tự đúng sẽ phải là (true ? false : true) ? false : truevà do đó, phép toán sẽ trả về true

Kết quả

Dưới đây là đáp án cho những câu hỏi được đưa ra ở đầu bài viết.

Nếu bạn đã đọc hết phần phía trên rồi thì chắc có thể hiểu được tại sao nó lại ra được đáp án như dưới đây. Còn nếu có câu nào mà bạn vẫn chưa hiểu được nguyên nhân thì điều đó có nghĩa là bạn đã bỏ sót điều gì đó rồi đấy, kéo lên đọc lại thôi (honho)

Nếu có thắc mắc gì hãy để lại tin nhắn ở phần comment nhé.

false == false // It will return true. Too easy, right ? :D

// But how about the following ? TRUE or FALSE ?
// Các phép so sánh sau trả về true hay false
1 == "1"; // true
0 == "0"; // true
"0" == "-0"; // true
0 == false; // true
"0" == false; // true
"-0" == false; // false
"0.0" == false; // false
10 == "10tran duc thang 10"; // true
"thang" == 0; // true
"thang" == "0"; // false
[] == false; // true
null == []; // true
null == ""; // true
null == 0; // true
null < -1; // true
[] == 0; // false
[] == ""; // false
1 == "1 "; // true
"1" == "1 "; // false
"10" == "          10"; // true
"100" == "1e2"; // true
"1000" == "0x3e8"; // true
"345" == "0345"; // true
345 == 0345; // false
"345" < "0346"; // true
[1] == 1; // false
(int) [1] == 1; // true
(int) [0] == 0; // false
false < -INF; // true
false < NAN; // true
true < INF; // false
[1] == [1]; // true
[1, 2] == [1 => 2, 0 => 1]; // true
[1, 2] === [1 => 2, 0 => 1]; // false
[1, 2] > 3; // true
[1, 2] > "[1, 2]"; // true
[1, 2] > [3]; // true
[1, 2] > [2, 1]; // false
(object) [1] > [1]; // true

Bài viết chắc vẫn chưa thể cover hết được những vấn đề trong các phép toán so sánh trong PHP. Ngoài ra nhiều chỗ mình cũng viết dựa trên kinh nghiệm và những gì mình biết. Có thể còn có nhiều chỗ thiếu sót, hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.

Nguồn: viblo.asia.


ỨNG TUYỂN


  Leave a Reply

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Chế độ phúc lợi

  CHÍNH SÁCH LƯƠNG & THƯỞNG

  Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, công ty Rivercrane Việt Nam đặc biệt thiết lập chế độ xét tăng lương định kỳ 2lần/năm. Xét đánh giá vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm và thay đổi lương vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm. Ngoài ra, nhân viên còn được thưởng thành tích định kỳ cho các cá nhân xuất sắc trong tháng, năm.

  CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT

  Luôn luôn mong muốn các kỹ sư và nhân viên trong công ty có cái nhìn toàn diện về lập trình những mảng kỹ thuật trên thế giới, công ty Rivercrane Việt Nam quyết định chế độ 3 tháng 1 lần đưa nhân viên đi học tập tại Nhật. Các bạn kỹ sư hoàn toàn đều có thể quyết định khả năng phát triển bản thân theo hướng kỹ thuật hoặc theo hướng quản lý.

  CHẾ ĐỘ ĐI DU LỊCH HÀNG NĂM

  Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân, công ty Rivercrane Việt Nam muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những chuyến hành trình thú vị hàng năm. Những buổi tiệc Gala Dinner sôi động cùng với những trò chơi Team Building vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Rivercrane thân thiết hơn.

  CHẾ ĐỘ EVENT CÔNG TY

  Những hoạt động Team building, Company Building, Family Building, Summer Holiday, Mid-Autumn Festival… sẽ là những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ của mỗi một nhân viên trong từng dự án, hoặc sẽ là những điều tự hào khi giới thiệu công ty mình với với gia đình thân thương, cùng nhau chia sẻ yêu thương với thông điệp “We are One”

  BẢO HIỂM

  Công ty Rivercrane Việt Nam đảm bảo tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cam kết chặt chẽ về mọi thủ tục phát sinh công ty đều hỗ trợ và tiến hành cho nhân viên từ đầu đến cuối. Những chế độ bảo hiểm khác công ty cũng đặc biệt quan tâm và từng bước tiến hành.

  CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC

  Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hỗ trợ kinh phí cho việc mua sách nghiên cứu kỹ thuật; Hỗ trợ kinh phí thi cử bằng cấp kỹ sư, bằng cấp dành cho ngôn ngữ. Hỗ trợ kinh phí tham gia các lớp học về quản lý kỹ thuật bên ngoài; Các hỗ trợ phúc lợi khác theo quy định công ty…

  CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ – 2017

  Tài sản quý giá nhất của con người không gì khác hơn là sức khỏe. Khi mỗi cá nhân trong tập thể khỏe mạnh thì tập thể đó cũng sẽ khỏe mạnh và phát triển bền vững. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ được công ty tổ chức hàng năm nhằm cung cấp đến cho toàn thể nhân viên sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Năm nay, hoạt động này được tổ chức tại Trung tâm Xét nghiệm và chẩn đoán y khoa cơ sở 2 (Medical Diag Center 2), trong bốn ngày cuối tuần từ ngày 30/09 - 21/10/2017. Sáng nay, ngày 30/09/2017, một ngày cuối tháng 9 đẹp trời, nhân viên công ty Rivercrane Việt Nam cùng hưởng ứng ngày "Chăm sóc sức khỏe định kỳ" của công ty. Các thành viên tập trung lúc 8h00 tại tầng trệt của Trung tâm ở địa chỉ 75 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM, một số thành viên đã đến sớm hơn để tránh "kẹt xe" tại phòng khám. Tuy là ngày thứ 7, hoạt động khám sức khỏe tại trung tâm khá đông nhưng mọi người không mất nhiều thời gian chờ đợi, các tầng đều có nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, quá trình khám diễn ra rất nhanh chóng. Ngày đầu tiên của hoạt động đã diễn ra rất tốt đẹp. Để hoạt động diễn ra thành công và kết quả khám được chính xác và phản ánh đúng tình hình sức khỏe, trước khi diễn ra hoạt động, ban tổ chức đã gửi cho toàn công ty bản hướng dẫn và một số lưu ý trước ngày khám sức khỏe như: nhịn ăn trước khi khám ít nhất 8h, uống nhiều nước, ... Địa điểm khám không quá xa công ty nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Sau khi tham gia khám sức khỏe, các nhân viên sẽ gửi cảm nhận, những điều hài lòng và chưa hài lòng về cho ban tổ chức để có thể thực hiện hoạt động tốt hơn vào năm sau. Hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày 7,14,21/10/2017.

  ĐỘI BÓNG RIVERCRANE

  Bóng đá là tình yêu, là đam mê bất tận . Dù quá khứ đã qua đi... Dù hiện tại còn dang dở... Dù tương lai là phần phía sau... Thì tình yêu bóng đá... Mãi đẹp hơn tất cả... Mỗi người trong chúng ta đều có một tình yêu. Và giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập, chúng ta tìm thấy nhau bởi tình yêu quả bóng tròn. Có rất nhiều lý do để ta đến với trái bóng, có thể vì ta yêu một người gác đền vĩ đại, có thể vì hình bóng một người tiền đạo khắc ghi trong tim ta, có thể vì sự hi sinh âm thầm của những trung vệ, hậu vệ, có thể vì một người thầy, một huấn luận viên đẹp đẽ biết bao và cũng có thể đơn giản vì ta yêu vẻ đẹp của bóng đá. Tình yêu của mỗi người khác nhau, nguyên nhân để yêu cũng không giống nhau nhưng ta đều chung một niềm hạnh phúc, đều cảm thấy may mắn khi cuộc sống này có một môn thể thao diệu kì và đặc biệt như thế. Xin chào anh chị em yêu bóng đá. Xin cho phép chúng tôi có lời giới thiệu về đội bóng dành cho các anh em yêu thích bóng đá tại công ty. Thành viên của đội luôn gắn bó thân thiết với nhau như anh em một nhà. Thành viên đội khá đa dạng, chủ yếu là người trong công ty, ngoài ra cũng có một số bạn bè của họ đến tham gia cùng. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một đội bóng có tổ chức và tinh thần đồng đội cao, đồng thời, lấy đội bóng làm trung tâm xây dựng community rộng mở cho tất cả anh chị em yêu thích bóng đá. Với mục đích nâng cao sức khỏe để học tập và công tác tốt, cũng như tạo ra một sân chơi nơi mọi người có thể quên đi những mệt mỏi thường ngày, đội bóng đã và đang tổ chức, tham gia nhiều họat động đa dạng . Mỗi tuần , đội tập và thi đấu giao hữu giao lưu vui vẻ với các anh em cùng nhau lúc 19h30 tại sân bóng Tiểu Ngư, quận 10, TPHCM. Đội cũng rất hoan nghênh những anh em yêu bóng đá đến cùng tập luyện và tham gia vào đội bóng.

  Quốc tế thiếu nhi 1-6

  Năm 2018 là năm công ty Rivercrane Việt Nam bước qua tuổi thứ 6. Sau 5 năm hoạt động, năm thứ 6 này, từ việc kế thừa và phát huy các truyền thống văn hóa của tập đoàn Rivercrane, công ty tại Việt Nam đã có những sự kiện thường niên được tổ chức hoành tráng hơn và bổ sung thêm những sự kiện, chính sách mới, nâng cao phúc lợi, đem lại niềm vui cho toàn thể anh chị em công ty. Một trong những sự kiện mới được công đoàn công ty tổ chức là mừng Quốc tế thiếu nhi cho con cán bộ công nhân viên. Bên cạnh ngày hội gia đình, chính sách mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân các nhân viên lâu năm, ma chay, hiếu hỉ thì đây là sự kiện mới, gắn kết nơi làm việc của mọi người và gia đình. Năm nay, tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng công đoàn công ty cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết chuẩn bị từ rất sớm từ việc tổng hợp danh sách và suy nghĩ những phần quà phù hợp cho các bé với độ tuổi và giới tính khác nhau. Với các bé dưới 3 tuổi, các món quà cần phải dễ chơi nhưng cũng không kém phần thú vị, hỗ trợ các bé phát triển khả năng tư duy và đặc biệt là không nguy hiểm cho các bé. Với các bé từ 3-5 tuổi. Đây là độ tuổi các bé rất thích khám phá thế giới xung quanh và rất hào hứng với những kiến thức mới. Do đó, món quà dành cho các bé được lựa chọn là bộ sách "Mai em vào lớp 1" dành riêng cho bé từ 3-4 tuổi và 5-6 tuổi và kèm thêm 2 cuốn sách "10 vạn câu hỏi vì sao". Rất trùng hợp khi các bé trên 6 tuổi của các anh, chị đều là các bé gái, nên món mà hấp dẫn không gì bằng là một con heo bông màu hồng siêu dễ thương. Đính kèm với các món quà là những lời chúc ý nghĩa gửi đến các bé: Chúc các bé mạnh khỏe, chăm ngoan và nghe lời ông bà cha mẹ. Vì điều kiện không gian năm nay không cho phép nên công ty chỉ có thể gửi những món quà đến các phụ huynh để tặng cho các bé. Hi vọng là năm sau, với văn phòng mới của công ty rộng hơn 400m2 sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 8 tới, các bé sẽ được đến công ty để ban tổ chức có thể trao quà tận tay cho các bé.

  FAMILY DAY EVENT – 2018

  Ngày 04/08/2018 vừa qua, toàn thể thành viên Công ty Rivercrane Việt Nam và gia đình đã cùng tham dự một trong những sự kiện hết sức ý nghĩa của năm - Family day 2018 - Your Family is All Of Your Life. Sự kiện đã được tổ chức trong bầu không khí hết sức trẻ trung và năng động tại khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh. Hàng năm, công ty tổ chức chương trình không vì mục đích gì khác ngoài mong muốn tạo ra một sự kiện, nơi người thân có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về công ty, nơi thành viên gia đình mình đang làm việc. Đồng thời tạo sân chơi để các nhân viên cùng người thân có khoảnh khắc kết nối, gắn bó và chia sẻ, vì tin rằng gia đình chính là điểm tựa của cá nhân xuất sắc và nhân viên xuất sắc chính là nền tảng của một công ty phát triển vững mạnh. Mỗi năm, ban tổ chức Family day lại có những sáng kiến đổi mới hơn năm trước. Tuy nhiên, thủ tục không thể thiếu là tiết mục giới thiệu của các gia đình. Năm nay thì không theo danh sách ngẫu nhiên nữa, mà sẽ giới thiệu theo từng nhóm dự án của các Manager. Gia đình sẽ biết được sếp trực tiếp và các đồng nghiệp thường xuyên làm việc với người thân của mình. Sau đó là những trò chơi đội nhóm dành cho các gia đình không kém phần náo nhiệt nhưng cũng không quá sức, các bé đều có thể tham gia cùng với ba mẹ. Các trò chơi được ban tổ chức xây dựng nhằm gắn kết tình cảm trong gia đình và giữa các gia đình với nhau. Trò chơi đầu tiên - "Quan trọng là thần thái", như những người mẫu chuyên nghiệp, mọi người cùng hợp tác để tạo nên những bức ảnh đẹp nhất với các chủ đề do ban tổ chức đưa ra như là: Buồn ngủ, dỗi hờn, vui vẻ, mắc cỡ, giận,... Trò chơi vận động "nhẹ" tiếp theo - "We are super nhiều bóng" với màn thổi và chuyền bong bóng. Để tránh ăn gian, thổi bóng quá nhỏ, ban tổ chức đã tạo ra một "thần khí" - vợt đo bóng. Chỉ những quả bóng ko lọt qua vòng mới được tính điểm. Đặc sắc nhất của chương trình năm nay là trò chơi "Tam sao thất bản" vô cùng "dễ", mà dù cho cầm giấy cũng khó mà đọc được như: "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã" - có nghĩa là biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết, "Mặt mập mọc một mụt mụn bọc, hai mụt mụn bọc mọc mặt mộc mập" - câu này bình thường thôi mà, chỉ lẹo lưỡi "tí" thôi,... Cuối cùng các đội phải phân thắng bại bằng cách cầm giấy đọc, đội nào có nhiều người đọc trúng, rõ trong một lần thì thắng. Trong khi người lớn vò đầu bức tóc với trò "Tam sao thất bản" thì các bé làm gì? Công ty đã chuẩn bị một trò chơi khác cho các bé. Với trò chơi này các bé được biết thêm về nghệ thuật Tò he, một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống mang bản sắc dân tộc độc đáo. Sau khi chơi xong các bé được chú nghệ nhân tặng mỗi bé một con tò he mà bé thích theo yêu cầu của bé. Sau khi đã vận động hết mình với các trò chơi, mọi người tập trung tại sảnh Bông Giấy của khu du lịch để nghỉ ngơi và nghe bác Tổng giám đốc cảm ơn và phát biểu bế mạc ngày hội gia đình. Sau những trò chơi hết mình, công ty chiêu đãi mọi người với tiệc buffet dân dã tại khu du lịch. Sau đây là vài cảnh hậu trường, công tác chuẩn bị, tập dượt phần demo cho vòng thi "Quan trọng là thần thái" do MC chương trình và hai supporters có tâm của dàn support.

  © 2012 RiverCrane Vietnam. All rights reserved.

  Close